De uitkomsten van de survey onder leden van het LOVUM naar aanleiding van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting laten een opvallend positief beeld zien. 10 van de 13 respondenten geven aan tevreden te zijn over de afspraken en gang van zaken. Dit heeft dan vooral betrekking op de centrale medezeggenschap.

Bijna de helft meldt dat er binnen faculteiten geen heldere afspraken bestaan over de bevoegdheden van de decentrale medezeggenschap. Met de kwaliteitsafspraken en het in aantocht zijnde Nationaal Programma Onderwijs verdient dit extra aandacht, omdat een belangrijk deel van concretisering en implementatie van deze investeringsprogramma’s op het facultaire niveau plaatsvindt.

Minstens zo opvallend is dat, ondanks de tevredenheid over bestaande afspraken, inzichtelijkheid van de begrotingen, aangeboden trainingen en toegang tot ambtenaren, bijna de helft van de instellingen aangeeft behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over zijn positie en rol bij het begrotingsproces en in een aantal grotere (investerings)programma’s.

Het LOVUM zou graag in het vervolg, als het gaat over de rol en betrokkenheid van de medezeggenschap, uitgenodigd willen worden voor gesprekken hierover met OCW en de VSNU. We zijn ervan overtuigd dat met de verzamelde deskundigheid en ervaring de kwaliteit en duidelijkheid van afspraken aanmerkelijk verbeterd kan worden.