Het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM) is bezorgd naar aanleiding van berichtgeving over een wetsvoorstel dat invoering van een coronatoegangsbewijs voor het onderwijs mogelijk moet maken zonder dat dit wordt voorgelegd aan de medezeggenschap. Wij zijn verbaasd dat het kabinet hiermee ingaat tegen de wens van de Kamer om instemming van de medezeggenschap vast onderdeel te laten zijn van besluitvorming over het verplichten van bewijzen voor toegang tot fysiek onderwijs.

Als geen ander zijn leden van de universitaire medezeggenschap zich bewust van de zorgen die leven bij zowel personeel als studenten over de mogelijkheid een coronabesmetting op te lopen door onderwijs te geven of te volgen. Maar we zijn ons evenzeer bewust van het belang van fysiek onderwijs voor de overdracht van kennis en uitwisseling van ideeën enerzijds en het mentale welbevinden van studenten en personeel anderzijds. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van de extra werkdruk die het switchen tussen online en fysiek onderwijs met zich meebrengt, laat staan het combineren van beide omdat een deel van de studenten thuis onderwijs volgt en een deel in de collegezaal.

Wij roepen de leden van de Tweede Kamer daarom op hier niet mee in te stemmen, maar de medezeggenschap zijn rol te laten vervullen in de besluitvorming over een maatregel met zulke verstrekkende gevolgen voor studenten en personeel in het hoger onderwijs als de invoering van het coronatoegangsbewijs. Immers, zoals ook gesteld in het betreffende amendement: dat dient alleen het doel als daar ook daadwerkelijk draagvlak voor is.

Namens het LOVUM,

Rien Wijnhoven
voorzitter