Het LOVUM heeft onder haar leden een kort onderzoekje gehouden met vragen over de medezeggenschap tijdens deze coronacrisis. De vragenlijst is door 18 raden anoniem ingevuld. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat diverse universiteiten twee centrale raden hebben (SR en OR).

Uiteenlopend beeld
Bij veel vragen lopen de antwoorden erg uiteen. Zo geven vijf raden aan dat het contact met het CvB is verslechterd, terwijl acht raden het idee hebben dat de relatie juist verbeterd is. Ook de vraag of het College de centrale medezeggenschap tijdig geïnformeerd wordt door evenveel raden positief als negatief beantwoord.

Tevreden over online vergaderen
Over de kwaliteit van het online vergaderen zijn de meningen eensgezind. 13 raden zijn van mening dat dit goed gaat, terwijl slechts twee raden van mening zijn dat het niet goed gaat (en twee neutraal). De meeste raden zijn ook van mening dat het CvB de raden open en eerlijk over de maatregelen informeert.

Voorbereiding op het nieuwe normaal
Ook het weer openstellen van de campus is in veel raden al onderwerp van gesprek. Zo spraken 14 (tegenover vier) raden al over de verhouding tussen de fysieke capaciteit van de gebouwen en de plannen voor het aanbieden van onderwijs. Ook de OV capaciteit kwam bij 13 (tegenover 5) raden aan bod. Wat betreft de bespreking van de maatregelen rond het BSA, de zachte knip en online tentaminering, lopen de ervaringen juist uiteen.
Hetzelfde geldt over de overdracht naar nieuwe leden. Bij 9 raden is hierover al gesproken maar bij 9 raden kwam het nog niet aan de orde. Dit kan evenwel te maken hebben met het feit dat lang niet overal verkiezingen hebben plaatsgehad.

Zorgen over inwerken nieuwe leden
Zonder een mogelijkheid om fysiek bijeen te komen maken zeven raden zich milde of grote zorgen over de inwerkperiode. Negen raden staan hier neutraal tegenover en twee raden verwachten geen tot weinig problemen.

Faciliteiten
Slechts twee raden laten weten alweer als groep op de campus bijeen te mogen komen. Voor alle andere raden geldt dat dit nog niet mogelijk is. Zes raden geven aan fractiekamers te hebben, terwijl 10 raden niet over een fractiekamer beschikken. Slechts één raad geeft aan dat de fractiekamers weer toegankelijk zijn.

Verkiezingen
Hoewel de meeste raden van mening zijn dat de verkiezingen technisch gezien goed verlopen zijn, is de opkomst wel overal lager. Een raad geeft wel aan dat er een recordaantal stemmen is uitgebracht. Kennelijk heeft zich dit niet vertaald in een hoger percentage, hetgeen verklaard kan worden door groei van het aantal stemgerechtigden.