De Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Maastricht (UM) is het medezeggenschapsorgaan op basis van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn het advies- en instemmingsrecht. In het Bestuurs- en Beheersreglement UM is omschreven op welke punten de UR om advies en/of instemming wordt gevraagd. De UR is betrokken bij het opstellen van dit reglement.

De UR functioneert als klankbord voor het College van Bestuur (CvB), toetst, controleert en kan initiatiefvoorstellen indienen. De raad kent drie commissies waarin medewerkers en studenten overleggen met het CvB over plannen en voorstellen. Elke maand vindt een plenaire vergadering plaats met de voltallige raad en het college.

De Universiteitsraad telt achttien leden, gelijk verdeeld over studenten en medewerkers. Zes mensen vertegenwoordigen het wetenschappelijke personeel, drie het ondersteunend personeel. Zij worden om de twee jaar gekozen. De negen studenten in de UR worden elk jaar gekozen.

Meer informatie

Op de Engelstalige website van de Maastricht University vind je meer informatie.

Maastricht University Universiteitsraad