Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen

Medezeggenschap van studenten en medewerkers verhoogt de kwaliteit van bestuurlijke besluiten, vergroot het draagvlak voor deze besluiten en zorgt voor betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de organisatie…

De Radboud Universiteit kent een aantal overlegorganen waarin de medezeggenschap en inspraak van studenten en medewerkers is geregeld.

 

Terug